Castelldefels. Ple Municipal 25 01 2018

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va collir el passat 25 de gener la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va aprovar 12 punts més:

– Autoritzar i concedir aval a SAC, SA per a una operació de préstec a llarg termini
– Modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques Municipals
– Designació dels representants municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
– Actualització de la Relació de Llocs de Treball
– Recurs de reposició presentat el dia 28/10/2017 pel funcionari JC. G. G. (tip núm. 80 de la Policia Local) contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2017, pel qual se l’imposà la sanció de separació del servei
– Recurs extraordinari de revisió presentat el dia 18/11/2017 pel funcionari JC. G. G. (tip núm. 80 de la Policia Local) contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2017, pel qual se l’imposà la sanció de separació del servei
– Recurs extraordinari de revisió presentat el dia 12/12/2017 pel funcionari JC. G. G. (tip núm. 80 de la Policia Local) contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Castelldefels en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2017, pel qual se l’imposà la sanció de separació del servei
– Ratificar la resolució del regidor de Territori, Mobilitat i Platges de l’Ajuntament de data 21 de desembre de 2017, per la gual es desestimen les al·legacions formulades per l’entitat “Lopesonajes SL” contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castelldefels de data 26 d’octubre de 2017, així com inadmetre a tràmit el recurs potestatiu de reposició presentat contra el mateix acord
– Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d’espais verds i altres espais públics per a l’any 2018 a l’empresa municipal de jardineria Jarfels SA
– Encàrrec de gestió a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC) per portar a terme el control, gestió i explotació de l’estacionament regulat en superfície a la zona blava del casc urbà de Castelldefels (excepte a l’àmbit de la Platja) per al 2018
– Encàrrec de gestió del patrimoni immobiliari, de gestió de l’Oficina Local d’Habitatge i de gestió de l’estat de conservació del parc edificat de la zona Centre i Poble-Vell del municipi de Castelldefels, per a l’any 2018, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC)
– Encàrrec de gestió dels Serveis Públics Municipals de Recollida de Residus municipals, Neteja Viària i Deixalleria municipal per al període comprès entre els mesos de gener a desembre de 2018 a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC)

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern
– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta deGovernLocal i de les regidories delegades
Decret de l’Alcaldessa de data 19/12/2017 en que s’aprova delegar en totes les regidories la prevenció de riscos laborals dins l’àmbit de les seves atribucions i delegar en la regidoria de Règim Interior l’aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals i de la política, objectius generals, organització de la prevenció i la revisió del sistema
Decret de l’Alcaldessa de data 20/12/2017 en que s’aprova el Pressupost prorrogat per a l’any 2018
Decret de l’Alcaldessa de data 21/12/2017 en que es cessa Mercedes Fernández Lahoz com a personal eventual de confiança política, amb efectes econòmics i administratius del dia 31 de desembre de 2017
Decret de l’Alcaldessa de data 21/12/2017 en que es cessa, a petició pròpia, José Antonio Pulgarín Ramos com a personal eventual de confiança política, amb efectes econòmics i administratius del dia 7 de gener de 2018
Decret de l’Alcaldessa de data 21/12/2017, i modificat en data 9/01/2018 en que es nomena com a personal eventual d’aquest Ajuntament Antonio Serrano Martínez, per ocupar el càrrec de confiança política d’Assessor de l’Àrea d’Alcaldia, amb efectes de data 08/01/2018, amb les característiques, la dedicació i la retribució que consten a l’acord plenari de data 29/06/2017
Decret de l’Alcaldessa de data 17/01/2018 en que la titular d’aquesta Alcaldia renuncia a fer us del tractament d’”Il·lustríssima” que li atorguen el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el Reglament Orgànic Municipal
Decret de l’Alcaldessa de data 19/01/2018 en que es nomena com a personal eventual d’aquest Ajuntament Víctor García Carrasco, per ocupar el càrrec de confiança política d’Assessor de l’Àrea de Serveis Socials, Salut i Consum, amb efectes de data 29/01/2018, amb les característiques, la dedicació i la retribució que consten a l’acord plenari de data 29/06/2017

- Mocions dels Grups Municipals:

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) de Castelldefels sobre l’increment dels preus dels bitllets de transport públic per a 2018
Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) de Castelldefels per recolzar i defensar la presó permanent revisable
Moció que presenta el grup municipal Castelldefels Sí Pot (CSPOT) per a l’adhesió a la “Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme. Mai Més”
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per a la implantació de barreres de seguretat per a motoristes
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per al registre per geolocalització dels Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) disponibles a Castelldefels y la seva optimització mitjançant l’ús d’app’s

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme